Bygninger står globalt for 40% av energiforbruk, CO2-utslipp og avfall. Ifølge FNs klimapanel vil utslippsreduserende tiltak være mest lønnsomme innenfor byggsektoren. Løsningen ligger i konkrete mål og løsningsorienterte handlingsplaner.

 

Europeisk mål

For å få ned den samlede CO2-belastningen i Europa fremhever EU : 20% reduksjon av klimagassutslipp og energibruk samt 20% mer fornybar energi innen 2020.

 

Nasjonale mål

For at Norge skal imøtekomme sine forpliktelser er det satt konkrete mål og iverksatt konkrete planer. Noen av disse er:

  • Klimameldingen og Klimaforliket i Stortinget legger grunnlaget for en opptrapping av arbeidet med å redusere klimagassutslippene.
  • Reduksjon i energiforbruket fra 80 TWh til 70 TWh innen 2020 og til 40 TWh innen 2040 i følge Kommunal- og Regionaldepartementet’s arbeidsgruppe for energieffektivisering i bygg.
  • Etablering av 11 Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME’er), herunderThe Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), for å finne løsninger for byggsektoren. Zero Village Bergen har vært det største pilotprosjektet i dette senteret frem til 2017.
  • 8 nye forskningssentre fikk finansiering i 2016 og startet opp i 2017, deiblant The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – Zero Village Bergen nå er et av de største pilotprosjektene i dette forskningssentret.

Lokale mål

  • Reduksjon av klimagassutslipp på 20% innen 2020 og 40% innen 2030
  • Reduksjon av energibruk i bygg på 20% innen 2020 og 25% innen 2030
  • Utslipp av klimagasser fra byggesektoren skal reduseres ved overgang til alternative fornybare energikilder og klima- og miljøvennlig materialbruk.
  • Energibehovet til alle formål skal i størst mulig grad dekkes av fornybare energikilder uten tap av naturmangfold.

 

Lokal handling i tråd med overordnede mål

Zero Village Bergen skal gjennom å bli Norges første og største boligområde med nullutslippsbygg, fremskaffe kunnskap, pilotbygge og gjøre erfaringer som gir svar på hvordan Norge innen 2020 skal stramme inn forskrifter for å oppnå nullutslippskrav.

 

Sentrale deler av Zero Village Bergen sett fra Hjellestadveien og inn i parken mot øst. Illustrasjon: Snøhetta

Sentrale deler av Zero Village Bergen sett fra Hjellestadveien og inn i parken mot øst. Illustrasjon: Snøhetta