FME ZEN-målsetting for Zero Village Bergen

Det nye forskningssenteret FME ZEN – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities vil videreutvikle målene som vil gjelde for Zero Village Bergen. Foreløpig vil målsettingene utviklet i ZEB fremdeles gjelde for Zero Village Bergen:

 

I forskningsprosjektet Zero Emission Buildings er det definert ulike ambisjonsnivåer for nullutslippsbygg (Dokka m.fl. 2013):

  • ZEB-O-EQ  (Operation – EQuipment):

Fornybar energiproduksjon på bygget kompenserer for klimagassutslipp fra energibruk i drift, med unntak av energibruk til PCer, kjøleskap, fjernsyn m.m..

  • ZEB –O (Operation):

Fornybar energiproduksjon på bygget kompenserer for klimagassutslipp knyttet til energibruk for drift av bygget.

  • ZEB-OM (Operation and Materials):

Fornybar energiproduksjon på bygget kompenserer for klimagassutslipp fra materialproduksjon og fra drift.

  • ZEB-COM (Construction, Operation, Materials):

Fornybar energiproduksjon på bygget kompenserer for klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, drift og materialer.

 

De ulike ytelsesnivåene er illustrert i figuren nedenfor.

ZEB ambisjoner -Dokka mfl 2013

Ulike ambisjoner for nullutslippsbygg (Dokka m. fl. 2013)

 

Utbyggingen av Zero Village Bergen vil bli foretatt i flere trinn med varierende leilighetsbygg i 3 – 6 etasjer. Det vil være høyest tetthet på boligene i den sentrale og urbane delen. De ulike bygningstypene og byggetrinnene vil ha ulike forutsetninger for hvilket ZEB-ambisjonsnivå som er realistisk på grunn av bygningenes utforming og antall boenheter.

Følgende ambisjonsnivåer anses som realistiske og anbefales brukt ved prosjektering av bebyggelsen på Zero Village Bergen:

  1. Området som helhet bør tilfredsstille ambisjonsnivå ZEB-O.
  2. Laveste ambisjonsnivå for enkeltbygg bør være ZEB-O-EQ
  3. Det skal innen 2 år etter prosjektstart (forprosjekt første byggetrinn) settes i gang prosjekt som tilfredsstiller ZEB-OM.
  4. Det skal innen 4 år etter prosjektstart initieres prosjekt som tilfredsstiller ZEB-COM.
  5. I prosjekter med ZEB-O og ZEB-O-EQ ambisjon skal det være et separat ambisjonsnivå for utslipp fra materialer. (Se under)

For å oppnå ambisjonsnivå ZEB-O og ZEB-EQ settes det krav til at utslipp fra materialene som brukes må dokumenteres. Det bør utarbeides en klimagassanalyse gjennom hele prosjektprosessen basert på NS-EN 15978:2011. Bærekraftige byggverk – Vurdering av bygningers miljøpåvirkning – Beregningsmetode. Det er viktig at materialvalg og bygningstekniske løsninger tar hensyn til utslipp fra materialer tidlig i designfasen, slik at dette ikke kommer inn som et krav etter at viktige premisser for utbyggingen i senere trinn er lagt.

Les mer:
ZEB report – A Norwegian ZEB-definition embodied emission