Utvikling og fremdrift for Zero Village Bergen

For at prosjektet skal kunne realiseres, er man avhengig av at reguleringsplanen for Zero Village Bergen blir godkjent. Reguleringsplanen er sendt til Bergen Kommune for politisk behandling. Kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland, og Espeland som har vært avgjørende for realisering av Zero Village Bergen blir nå sendt til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig godkjenning. Dette fordi Fylkesmannen i Hordaland ikke har ønsket prosjektet realisert bl.a. fordi det ligger for langt vekk fra bybanestoppet på Birkelandsskiftet.

Med mindre man møter på flere store fremdriftsmessige utfordringer vil reguleringsplanen kunne være ferdigbehandlet i løpet av 2018 med mulig oppstart i 2019. Det betyr at boliger kan overleveres i 2021/2022.
Nedenfor er en kort oppsummering av prosjektets fremdrift så langt:

 

 • 2009 ZEB etableres og ByBo blir industripartner og pilotbygger i ZEB.
 • 2009 ByBo gjennomfører omfattende tomteutredning i Bergen i samarbeid med ZEB.
 • 2010 Enstemmig bystyrevedtak i Bergen om konsekvensutredning til Kommuneplanens arealdel (KPA).
 • 2010 Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune fremmer innsigelser ifm. lokalisering og kollektivdekning.
 • 2011 Energikonsept og videre samarbeid med ZEB utvides for å belyse relevante problemstillinger ved et boligområde med nullutslippstandard.
 • 2012 ByBo starter reguleringsarbeider for å få avklart viktige rammebetingelser til prosjektet.
 • 2013 Miljøverndepartementet godkjenner byggeområde B51 (KPA)/B5 (KDP) for nullutslippsboliger med krav til mobilitet, avgrensing av området, fremtidig flystøy m.m.
 • 2013 Ny prognose for flystøy krever avklaring. Løsninger finnes for å kunne dokumentere konsekvenser av mulig fremtidig flystøy.
 • 2014 Kommunedelplan legges ut til høring.
 • 2015 Arbeid knyttet til behandling av reguleringsplan og KDP. Gjennomføre ytterligere nødvendige utredninger og avklaringer med tanke på energiløsninger, rekkefølgekrav, detaljplanlegging m.v.
 • 2015 Reguleringsplanen er sendt Bergen Kommune til 1. gangs behandling. Planforslaget er vesentlig omarbeidet i forhold tidligere planer. Dette er gjort for å kunne imøtekomme overordnede krav fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Hordaland           med tanke på bl.a. mobilitetsløsninger, bokvalitet m.m, samtidig som energiløsninger er blitt ytterligere avklart.
 • 2016 Reguleringsplanen blir klargjort for 2. gangs behandling mens Bergen Kommune forhandler med Fylkesmannen i Hordaland om Kommunedelplanen
 • 2017 Reguleringsplanen er innlevert til Bergen Kommune for politisk behandling. KDP BLÅE blir godkjent Bystyret i Bergen med unntak av Zero Villige Bergen. Dette fordi Fylkesmannen I Hordaland opprettholder sine innsigelser til området. Nye                           forhandlingsmøter blir gjennomført mellom Fylkesmannen og Bergen Kommune uten resultat.Saken blir derfor oversendt til til KMD for endelig avgjørelse.
 • 2018 Bergen Kommune sender sin klage på Fylkesmannens innsigelser til Kommunedelplanen til Fylkesmannen. Fylkesmannen har fått alle dokumenter i saken i februar 2018 og det ventes nå på at saken skal oversendes KMD for endelig avgjørelse