FME ZEN er Norges fremste kompetansesenter for forskning, innovasjon og implementering av energieffektive nullutslippsområder.FME ZEN bygger landslaget innen energi- og miljøvennlige boligområder

Stortinget har etablert 11 forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etter klimaforliket i 2008.Et av disse er The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) som etter ny søknadsrunde blir videreført i The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).

Senteret driftes av NTNU i samarbeid med SINTEF og består av Norges ledende partnere innen forskning, byggeteknikk, arkitektur og utvikling. FME ZEN skal finne løsninger for å eliminere CO2-utslipp fra bygg. Løsningene skal danne grunnlaget for innstramming av energi- og miljøkrav i byggeforskriftene i tråd med nasjonale føringer og internasjonale mål.

 


Senterets ambisjoner

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN ) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.


Arbeidsområder

Senterets visjon er «Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser». For å oppnå dette vil det:

  • Utvikle verktøy for å prosjektere og planlegge nullutslippsområder
  • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslipps-samfunnet
  • Utvikle kostnadseffektive og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier og konstruksjonssystemer
  • Utvikle teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder
  • Utvikle verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer
  • Utvikle 7 nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena  og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

De sju områdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksiterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Arbeidet er organisert i seks arbeidspakker der flerfaglig samarbeid og samarbeid på tvers er avgjørende for å finne de gode løsningene.

Ledelse og budsjett

FoU-partnere og industri: Totalt 200 mill. NOK over åtte år

Forskningsrådet: Totalt 200 mill. NOK over åtte år

 Varighet: 2016-2024

NTNU ved Fakultet for arkitektur og billedkunst er vertsinstitusjon og leder senteret sammen med SINTEF

 

Partnere fra næringsliv og offentlig virksomhet

Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum, Steinkjer, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE – Norges vassdrag og energidirektorat, DiBK – Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, ByBo, Elverum Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, Reinertsen, Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas, Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, GK, Caverion, Nord-Trøndelag Energiverk, Numascale, Smart Grid Services Cluster, Energi Norge, og Norsk Fjernvarme.

 

 Partnere ZEN