Mobilitet, transport og tilgjengelighet

Selv om man bor tett på det meste, har man behov for å forflytte seg. Det bør gjøres så miljøvennlig som mulig.

Det er lagt mye ressurser i å oppnå god mobilitet og miljøvennlige transportløsninger. Siden prosjektet ble godkjent som byggeområde har vi utviklet løsninger og konsepter for dette i tråd med føringer fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Hordaland. På bakgrunn av dette har vi gjort Zero Village Bergen ennå mer fremtidsrettet. Tilsammen vil disse konseptene og løsningene bidra til at beboere i området utelukkende kan basere seg på miljøvennlige transportløsninger.

Hva er planlagt:


Zero Village Bergen ligger innenfor sykkelavstand til noen av de største arbeidsklyngene i Bergen. Prosjektet legger opp til både en kortsiktig og en langsiktig plan for mobilitet. Det er avgjørende for prosjektets visjon at det praktisk legges til rette for miljøvennlige alternativer til transport både internt på området og til daglig, eksternt transportbehov. Det legges bl.a. til rette for elektromobilitet med miljøvennlig solenergi til el-sykler og el-biler sammen med bildelering. Shuttlebuss til kollektivknutepunkt vil etableres frem til kollektivaksen får tilstrekkelig kapasitet og frekvens. Aksene i området er utformet med tanke på gående og syklende, og det legges opp til at man ikke skal måtte bruke bil til arbeid, barnehage, aktiviteter, handling, m.m. De viktigste funksjonene er lagt til sentrale deler av området som idrettsparker, turområder, næring, kafe, butikk, salgsarealer for kortreist mat, treningssenter, sykkelverksted og andre tilbud. Blomsterdalen sentrum ligger 700m fra Zero Village Bergen, og det blir etablert tur-/sykkelveier til skole og aktiviteter.

Gang- og sykkelveier

En forutsetning for miljøvennlig mobilitet er at området har og er tilknyttet et godt gang- og sykkelveinett. Det gjør det mulig for beboerne forflytte seg til nærliggende servicetilbud, aktiviteter, dagligdagse gjøremål og til kollektivknutepunkt uten bruk av bil. Zero Village Bergen har internt et meget godt tilrettelagt nettverk for slik transport og er også knyttet til et gang- og sykkelveinett som gir korte og effektive transportårer til de viktigste funksjonene.

Kart med sykkel og gangvei

Kart med sykkel og gangvei. Illustrasjon: Snøhetta

El-sykkel / tråsykkel

El-sykkel er et godt og miljøvennlig alternativ som både forlenger sykkelsesongen og gjør flere i stand til å ta etappen til bybane eller arbeid uten store anstrengelser. Det legges opp til gode sykkeltraséer internt og ut av området. Det etableres gang- og sykkelvei fra området til Blomsterdalen sentrum og videre til bybanestoppet. I tillegg anlegges egen gang- og sykkelvei gjennom skogen mot Skageveien og Ytrebygda skole. I foreslått kommunedelplan skal strekningen fra Blomsterdalen til bybanestoppet på Birkelandsskiftet gjøres bilfri. Satsingen understøttes av at ByBo oppretter sentrale steder hvor el-syklene parkeres og lades. Det er lagt til rette for at både el-biler og el-sykler lades av overskuddsenergi fra områdets egen energiproduksjon.

Stasjon for elsykkel

Stasjon for el-sykkel

 

«El-biler og el-sykler lades av overskuddsenergi fra solceller på boligene.»

BUSS

Plassering og utforming av busstoppet har stor betydning for hvor attraktivt det vil være å velge buss fremfor bil. Tid som benyttes ved holdeplassen på vei ut av og inne på området bør kunne knyttes til servicetilbud som handling av mat eller et kafebesøk og tilføre en urban kvalitet til reiseopplevelsen. For å oppnå dette er busstoppet trukket inn i området og lagt i umiddelbar nærhet til kafé, butikk og andre fellesfunksjoner.

Elektrisk buss med null utslipp

Elektrisk buss med nullutslipp

Dette bidrar til at man enkelt kan komme seg til bybanestopp/ Birkelandskrysset (5 min) eller til Bergen sentrum (30 min). På grunn av store utbyggingsplaner i området og åpningen av Bybanen til Flesland i 2016 forventes det en økende frekvens i kollektivtilbudet fra Hjellestad til Birkelandsskiftet.

BYBANEN

Det planlagte bybanestoppet i Birkelandsskiftet ligger ca 1,5 km fra Zero Village Bergen. Stoppet nås fortrinnsvis med sykkel, el-sykkel, til fots, med matebuss (Hjellestadbussen) eller annen tilbringertjeneste. Mer informasjon på www.bybanen.no.

Bybanen i Bergen får stopp bare 5 minutter fra Zero Village Bergen

Bybanen får stopp bare 5 minutter sykkeltur fra Zero Village Bergen

BILDELERING

Bildelering etableres under torget sentralt i området og vil være et tilbud til alle beboere i Zero Village Bergen. Det er satt av plass til dette i reguleringsplanen. Ordningen medfører at alle vil ha tilgang til biler med lave utslippsnivåer og biler til ulik bruk (el-biler/varebil/7-seter etc).

bildelering

Bildelering

 

PARKERING

Til tross for at Zero Village Bergen er tilrettelagt for å minimere privat bilbruk, er det likevel tatt hensyn til at mange har bil, og at disse og bildeleringen trenger parkeringsplasser. Det er derfor lagt opp til parkeringsanlegg under bakken, slik at man får bort bilene fra interne veier og gatetun. Parkeringsanleggene under bakken bygges i tre for å redusere CO2 ‾utslipp og Det er søkt støtte gjennom Norges Forskningsråd for å utvikle løsninger for dette forskningsprosjektet hvor Sintef er prosjekt- og forskningsleder.

Zero Village Bergen i forhold til sentrale knutepunkt

Zero Village Bergen i forhold til sentrale knutepunkter