Denne siden tar opp eksterne planer og forhold som har innvirkning på prosjektet.

Kommunedelplan

Planområdet for Zero Village Bergen er tatt inn i kommunedelplan for Birkeland, Liland, Espeland og Ådland(KDP BLÅE), planID 61020000. Planen er godjent i Bystyret i Bergen, men må avgjøres endelig av Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) på grunn av innsigelser fra Fylkesmannen i Hordaland.

Mer informasjon om planen finnes her.

Kartutsnitt av KDP:

Kartutsnitt KDP (høring)

Kartutsnitt KDP (trykk for større bilde)

 

Hjellestadveien

Ny Hjellestadvei går forbi området. Veien er prosjektert og vedtatt bygget av Statens vegvesen. Den nye veien medfører gang- og sykkelvei på begge sider av veien og underbygger mobilitetstløsningene ved Zero Village Bergen. Planen er at veien skal stå ferdig i 2018/19. Byggearbeidene er igangsatt

Mer informasjon om ny vei til Hjellestad finnes her.

Reguleringsplan

Her finner du link til dokumenter knyttet til regulering av Zero Village Bergen.

Reguleringsplanen er sendt inn til Bergen Kommune for første gangs behandling i mars 2015. Denne ble lagt ut til offentlig høring 2. august 2015 med høringsfrist 15.09.2015.Planen er sendt inn til 2. gangs behandling i 2017 og avventer avgjørelse fra KMD

Dokumenter i plansaken kan hentes på denne siden: http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=62680000&kildeid=1201

Illustrasjonsplan av planområdet (Snøhetta)

Illustrasjonsplan av planområdet (Snøhetta)

Støyhensyn

Zero Village Bergen ligger ca. 2 km fra Bergen lufthavn Flesland. I reguleringsplanen og som grunnlag for utbygging forutsettes det at man imøtekommer krav til utearealer (52dB). For prosjektet er dette ivaretatt med grunnlag i gjeldende støysonekart og i tråd med T-1442 – Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.