Zero Village Bergen skal gjennom å bli Norges første og største boligområde med 800 nullutslippsboliger, fremskaffe kunnskap, pilotbygge og gjøre erfaringer som gir svar på hvordan Norge innen 2020 skal stramme inn forskrifter for nullutslippskrav.

Zero Village Bergen – Norges største nullutslippsprosjekt for boliger

Med grunnlag i Norges klimamålsettinger om energieffektivisering av bygg og målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020, etablerte Olje- og Energidepartementet i 2009 forskningssenteret The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). Formålet er å finne konkrete løsninger og erfaringsunderlag for fremtidens byggekrav. I 2017 ble det gjennomført en ny søknadsrunde og Zero Village Bergen blir videreført i The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).

Zero Village Bergen skal finne løsninger på  utfordringene forskningssenteret arbeider med.
Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN).

Med ca. 80.000-100.000 m² bygninger med nullutslippstandard og egen energiproduksjon, vil Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger. Prosjektet skal vise vei for fremtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg.

Siden 2009 har vi jobbet med å planlegge boligområdet med bebyggelsesstruktur, bygningsløsninger og tekniske løsninger som skal ivareta krav om mindre energibehov i bygg, mindre innebygget CO2 og høyeffektive løsninger for ny fornybar energi innenfor boligområdet.

Gjennom tett samarbeid med forskningssenteret ZEB og FME ZEN samt industrimedlemmer, skal Zero Village Bergen sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene.

Prosjektet er tilrettelagt av ByBo i tett samarbeid med Snøhetta, Norconsult, FME ZEN og utvalgte partnere.

Illustrasjon av bomiljøet i klyngetunet. Illustrasjon: Snøhetta

Illustrasjon av bomiljøet i klyngetunet. Illustrasjon: Snøhetta